Category Archives: newsletter


Faiz di China: Bahasa Cina Asas untuk Pelajar Malaysia


Buku teks khas untuk pembelajaran bahasa mandarin ini mengambil pengalaman kehidupan dan pelajaran watak Faiz, seorang pelajar Melayu Malaysia di China sebagai perkembangan plot utama. Kandungan teks mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan harian pelajar Malaysia di China dan dimantapkan dengan isi kandungan dan maklumat agama, adat resam dan sebagainya. Objektif asal buku teks bahasa China […]

read more

New mandarin center-Johor Bahru (Sunway Iskandar)


马来西亚柔佛新山双威城新汉语中心,装修中…. 立在南方,遥望新加坡! New mandarin center at Johor Bahru (Sunway Iskandar), coming soon….

read more

华校生需要报考HSK考试吗?


首先,得问自己为何需要考HSK,一般原因如下: 一,赴大陆升学 二,申请中国长期工作签证(至少HSK五级以上) 三,自我汉语水平评估 基本上赴大陆深造,马来西亚华裔学生仍然需考HSK,除非拥有独中统考文凭华语科优等,持SPM华文科优等之国中毕业生仍然不能免考HSK。 无论如何,高中教育文凭(SPM)及独中统考(UEC)中的中文科目,其水平已经超越HSK汉语水平考试的汉语水平。可惜由于SPM华文科之水平资格未获中国政府所承认,因此想前往中国升学的国中生,仍然必须赴大陆前参加HSK考试以获中方认可的汉语资格,才符合入学就读以汉语为教学语的科系。 下列为大家介绍几本HSK考试参考书籍 《HSK全真模拟题》系列拥有六册,涵盖HSK一级至六级,由中国最大学校书籍出版社——外研社所出版。当中收入三套历年模拟考题,乃一本价格实惠的模拟试卷参考书。华校生可购买《HSK全真模拟题》以作考前练习,从而了解HSK考试的格式与着重点。 中国外研社出版社 (售价马币二十二元 ,*附 MP3 CD) 2.  《标准课程HSK》系列系列拥有六册,涵盖HSK一级至六级,乃目前全球销量最好的HSK标准课程教材,此书适合作为HSK课程主要用书,对HSK没有把握需要额外上课的考生。 中国北京语言大学出版社 (售价马币七十八元)   3.   《HSK真题集》乃收录HSK 考试历年考题的专书,此系列拥有六册,涵盖HSK一级至六级。每册包含了5套历年考题,其与以上介绍的《HSK全真模拟题》的差别在于,《HSK全真模拟题》是依据HSK考试格式规定及程度模拟编写的参考教材,而此套《HSK真题集》乃真实考试出过的考题,两者都适用于考前准备 中国高等教育出版社 (售价马币七十三元)   《新HSK应试全解析》是一本适合自修学生来精读的参考书,特别是在语法和词义的强化上。书中内容分析了各项目的考题,应试要点等都做详细剖析,让考生能够知道正确答案选项和原因,提升考生的应答技巧。 中国北京语言大学出版社 (售价马币七十九元) 马来西亚华校生基本上华语水平都达一定的标准,所以一般考取HSK高级别的考试(4-6级)都不成问题。个人可以按照自己本身的需要与中文掌握程度来选购,在此给大家一些建议: 左上角的《HSK全真模拟题》是标准试题,此系列价格廉宜,共收录了三套完整的考题,对于汉语水平达标有把握的考生,如SPM华语优等者,可买一套来熟悉考试格式。 右上角的《新HSK应试全解析》拥有非常详尽的答案剖析,对于不太有把握,又想自修者,不妨网购一套,特别针对语法与相近词义部分来自我加强 左下角《标准课程HSK》是以练习题为主,对于不要有把握,无法自修者,不妨买一套,由老师教导 右下角的《HSK词汇突破》是本HSK六级涉及到词汇的字典,通常华校生无需此书辅助,但若华语只要华小程度,有长期没接触中文者,则需要它。  

read more

New center at Bukit Jelutong (Shah Alam)


Address: No 41- 1st floor Trivo Suria Jelutong, Jalan Bazar P U8/P, Bukit Jelutong 40150 Shah Alam Flexible Learning System We adopt flexible learning system for all of our students. Even you have chosen your desired learning time slots, you are still free to swap your classes. You may choose two slots (or more) per […]

read more

Nyanyi lagu mandarin bersama! Sing a Mandarin song!


在开心时你亲亲我 Zài kāi xīn shínǐ qīn qīn wǒ When happy, you kiss me 在伤心时你哄哄我 Zài shāng xīn shínǐ hōng hōng wǒ When sad, you comfort me 在生气时你说说我 Zài shēng qìshínǐshuōshuō wǒ When angry, you advise me 在害怕时你抱抱我 zài hài pà shínǐbào bào wǒ When afraid, You hug me *谢谢你爸爸妈妈谢谢你的爱 xiè xiè nǐbàbà māmā xiè xiè […]

read more

Puchong Prima NEW center!


Puchong center class start on 5/6/18 (Tues) Puchong Prima new center is #Ready, another breakthrough from us! (ONLY 50 meter from Puchong Prima LRT, beside the famous OTK hyper market, direct reach by LRT from Subang, Putra Height, Bukit Jalil, Tasik Selatan, Sungai Besi) Another wholly owned property by EDU Mandarin which has HSK Mandarin Proficiency […]

read more

汉语教学一日培训班 (We teach Mandarin, We Train Mandarin Teachers)


  For more photos and information: https://goo.gl/LvQWvH

read more

Seminar in Puchong


One Day Seminar Program @Puchong Bina Insan School. The student is introducing herself. Kindly click in to view the video! (October, 2017)

read more

Teacher in Action! Seminar Mandarin Language Bukit Puchong!


Seminar Bahasa Mandarin sehari @ Puchong Bina Insan Islamic School 为私立伊斯兰学校主办一日汉语学习营 (16th Oct 2017) For more photos and information: https://goo.gl/s2qr1S

read more

Nur Aisyah Receiving her HSK 5 certificate Today!


Nur Aisyah receiving her HSK 5 certificate today! She scored 236 out of 300 marks! We know that it is not easy for a non-Chinese to achieve such a flying color result. #颜色飞起来的好成绩! She was our Taman Melawati center student!Heart-fully congratulations ! ???????? FYI, obtain a high score in HSK level 5, which enable the student to enroll China […]

read more